Mini boston terrier

Mini boston terrier on a deck